Historiskt beslut fatta i Faluns kommunstyrelse

Kommunstyrelsen fattade den 28 april 2020 beslut om en förstudie och provmuddring av Tiskensjön. 
Läs KS protokoll här... 
Tiskens vänner välkomnar detta modiga och ansvarsfulla beslut.
Förstudien syftar till att verifiera tidigare mätningar och provtagningar inom delar av Tisksjön samt Faluåns nedre del för att mer exakt beräkna volymer av metallförekomster inom de delar som föreslås för muddring vilka omfattar en area om ca 200 000 m2 i Tisksjön samt ca 4000 m2 inom Faluåns nedre del. Vilket uppskattas innebära en volym om ca 350 000 m3 sediment, (färskvolym). Kostnader för förstudien beräknas till ca 150 tkr för provtagning med laboratorieanalys, vilket är en förutsättning för ett kommande pilotprojekt samt efterföljande tillståndsprocess. Under förstudien genomförs även tidiga samråd med berörda myndigheter, sakägare och intresseorganisationer. Efter förstudien bör en ansökan/förhandsbesked inhämtas från Naturvårdsverket för att täcka merparten av projektets kostnader. Först efter erhållet förhandsbesked bör ett pilotprojekt genomföras inom en area om ca 400m2. Mätdata över metallförekomsterna omsätts till aktiva polymertillsatser som ska flocka eftersökta partiklar i sedimenten som avskiljs i stora geotuber om ca 50 meters längd, vilka föreslås uppläggas vid Kopparvalls-området.