Nyheter

2020

Kommunstyrelsen fattade den 28 april 2020 beslut om en förstudie och provmuddring av Tiskensjön. 
Läs KS protokoll här... 
Tiskens vänner välkomnar detta modiga och ansvarsfulla beslut.
Förstudien syftar till att verifiera tidigare mätningar och provtagningar inom delar av Tisksjön samt Faluåns nedre del för att mer exakt beräkna volymer av metallförekomster inom de delar som föreslås för muddring vilka omfattar en area om ca 200 000 m2 i Tisksjön samt ca 4000 m2 inom Faluåns nedre del. Vilket uppskattas innebära en volym om ca 350 000 m3 sediment, (färskvolym). Kostnader för förstudien beräknas till ca 150 tkr för provtagning med laboratorieanalys, vilket är en förutsättning för ett kommande pilotprojekt samt efterföljande tillståndsprocess. Under förstudien genomförs även tidiga samråd med berörda myndigheter, sakägare och intresseorganisationer. Efter förstudien bör en ansökan/förhandsbesked inhämtas från Naturvårdsverket för att täcka merparten av projektets kostnader. Först efter erhållet förhandsbesked bör ett pilotprojekt genomföras inom en area om ca 400m2. Mätdata över metallförekomsterna omsätts till aktiva polymertillsatser som ska flocka eftersökta partiklar i sedimenten som avskiljs i stora geotuber om ca 50 meters längd, vilka föreslås uppläggas vid Kopparvalls-området.

Läs hela inlägget »

Pga rådande pandemi kommer Årsmötet senareläggas. 
Vi återkommer med ett nytt datum så fort läget blir mer stabilt.

Med hopp om förståelse
/Styrelsen

Läs hela inlägget »
Tisken | Tiskens framtid | Tiskens vänförening | Tisken Falun | Falu sjöstad | Falu kommun | Dalarna | Sjöar i Dalarna

TILLSAMMANS
kan vi göra mycket!!

Föreningen Tiskens vänners mål är att verka för en skyndsam restaurering av sjön Tisken till en öppen sjö med möjlighet för båttrafik till centrala Falun.
 

Sitt ändamål vill Tiskens Vänförening fullgöra bl a genom: 

 • Att samla opinion och skapa engagemang för ändamålet.
 • Att samla in pengar för att påskynda och underlätta förundersökningar och utredningar. 
 • Att verka för en slutlig finansiering för fullgörande av ändamålet.

Förslagslåda för Tiskens framtid

Välkommen att lämna in dina förslag vad området kring Faluån och Tisken skulle kunna användas till om en fullskalig muddring är möjlig.
Alla förslag välkomnas.  

 • Mats Magnusson • 12 maj 2020 13:26:40
  Kaffe tältet behövs för att komma i kontakt med faluborna men jag vet inte vilken som gör det?
 • Jesper Vallin • 8 maj 2020 12:18:42
  Jag skulle vilja se en blomsterfylld Falu å. Med möjlighet att hyra kanot/kajak och fler talet kajplatser att lägga an till som i anslutning kunde erbjuda fika eller något sevärt. Pilparken skulle kunna användas till marknadsstånd försäljning eller placera parkbord för picknick i anslutning till ån.
 • Thomas Hellström • 7 maj 2020 22:11:56
  En sandstrand ska det va, en lång rackare! Falun City Beach. Och ingen bebyggelse som hindrar allmänheten att nå all strand runt hela sjön tack.

GPS
WGS84: N 60° 35.6884', E 15° 40.4228'
Decimal: 60.5948, 15.6737