Kommunstyrelsen fattade den 28 april 2020 beslut om en förstudie och provmuddring av Tiskensjön. 
Läs KS protokoll här... 
Tiskens vänner välkomnar detta modiga och ansvarsfulla beslut.
Förstudien syftar till att verifiera tidigare mätningar och provtagningar inom delar av Tisksjön samt Faluåns nedre del för att mer exakt beräkna volymer av metallförekomster inom de delar som föreslås för muddring vilka omfattar en area om ca 200 000 m2 i Tisksjön samt ca 4000 m2 inom Faluåns nedre del. Vilket uppskattas innebära en volym om ca 350 000 m3 sediment, (färskvolym). Kostnader för förstudien beräknas till ca 150 tkr för provtagning med laboratorieanalys, vilket är en förutsättning för ett kommande pilotprojekt samt efterföljande tillståndsprocess. Under förstudien genomförs även tidiga samråd med berörda myndigheter, sakägare och intresseorganisationer. Efter förstudien bör en ansökan/förhandsbesked inhämtas från Naturvårdsverket för att täcka merparten av projektets kostnader. Först efter erhållet förhandsbesked bör ett pilotprojekt genomföras inom en area om ca 400m2. Mätdata över metallförekomsterna omsätts till aktiva polymertillsatser som ska flocka eftersökta partiklar i sedimenten som avskiljs i stora geotuber om ca 50 meters längd, vilka föreslås uppläggas vid Kopparvalls-området.

Läs hela inlägget »
2020-04-01
Årsmötet framskjutet
2019-03-30
Kallelse till årsmöte den 17 april 2019 kl 18:00. 

Vi hälsar er nu välkomna till vår nya och frächa hemsida!

Läs hela inlägget »

2018-07-22
Rensa Tisken en gång för alla.
Under närmare 1000 år har Faluns stadssjö påverkats av stadens gruvdrift. Många undersökning och tester har gjorts de senaste
åren.
Företaget GVT kom med en Rapport under tidigt 2000-tal att en total muddring av Tisken skulle kunna kosta upp mot 300 miljoner.
Efter detta verkade många tycka att det är bättre att låta tungmetallerna som finns djupt ner i bottensedimentet ligga kvar.
Problemet är att Tisken är mycket grund och blir grundare för varje år (för närvarande 1 cm/år).
Under vårfloden 2018 som var mycket kraftig har en ny djupfåra bildats rakt ut från Faluån mot Kopparvallen. Den är upp mot 3 m
djup på sina ställen. Tidigare var djupet mellan 30-50 cm.
Med detta höga vattenflöde sköljdes mängder av bottensediment blandat med partiklar och tungmetaller rakt ut i Runn. Många
vittnar om att vattenet var brunt från Slussen ända ut mot Hellmansö.
Vid högre vattenflöden som kan bildas vid sk. 50- och 100-årsregn kan detta få enorma miljökonsekvenser på stora vattendrag
nedströms. Om Tisken hade ett medeldjup på två meter eller mer skulle dessa risker kraftigt minimeras.
Det finns ny muddringsteknik som är betydligt effektivare, miljövänligare men framför allt billigare än det som tidigare presenterats.
Dessutom är chansen stor att i stort sett hela kostnaden kan täckas med statsbidrag.
Det är dags att rensa upp efter oss och skapa en bättre framtid för våra barn.
Se vår film på på facebook.
https://www.facebook.com/TiskensVanner/videos/1764612013634962/
/Roberth Klarqvist

Läs hela inlägget »
Etiketter: 2018 rensa tisken

Senaste inläggen

Länkar

Vår historik

Senaste nyheter

Kommunstyrelsen fattade den 28 april 2020 beslut om en förstudie och provmuddring av Tiskensjön. 
Läs KS protokoll här... 
Tiskens vänner välkomnar detta modiga och ansvarsfulla beslut.
Förstudien syftar till att verifiera tidigare mätningar och provtagningar inom delar av Tisksjön samt Faluåns nedre del för att mer exakt beräkna volymer av metallförekomster inom de delar som föreslås för muddring vilka omfattar en area om ca 200 000 m2 i Tisksjön samt ca 4000 m2 inom Faluåns nedre del. Vilket uppskattas innebära en volym om ca 350 000 m3 sediment, (färskvolym). Kostnader för förstudien beräknas till ca 150 tkr för provtagning med laboratorieanalys, vilket är en förutsättning för ett kommande pilotprojekt samt efterföljande tillståndsprocess. Under förstudien genomförs även tidiga samråd med berörda myndigheter, sakägare och intresseorganisationer. Efter förstudien bör en ansökan/förhandsbesked inhämtas från Naturvårdsverket för att täcka merparten av projektets kostnader. Först efter erhållet förhandsbesked bör ett pilotprojekt genomföras inom en area om ca 400m2. Mätdata över metallförekomsterna omsätts till aktiva polymertillsatser som ska flocka eftersökta partiklar i sedimenten som avskiljs i stora geotuber om ca 50 meters längd, vilka föreslås uppläggas vid Kopparvalls-området.

Läs hela inlägget »
2020-04-01
Årsmötet framskjutet
2019-03-30
Kallelse till årsmöte den 17 april 2019 kl 18:00. 

Senaste kommentarer

-

Arkiv

Länkar

Etiketter